Laatste wijziging: 22-05-2018 om 12:13

Datum
Aanvang
Groep
Aktiviteit
27-05-2018
10:00
A
Exercitie sporthal Echt
02-06-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
03-06-2018
12:00
A
Dieteren
10-06-2018
07:00
A
kofferbakmarkt
16-06-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
17-06-2018
12:00
A
Stevensweert
30-06-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
01-07-2018
09:00
A
OLS Nummer 12 bij opening zijn
14-07-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
15-07-2018
A
ZLF nummer 7 13:36 vertrek optocht
11-08-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
12-08-2018
12:00
A
Susteren
01-09-2018
17:30
A
Exercitie ivm schuttersfeest
02-09-2018
12:00
A
Born
09-09-2018
A
kofferbakmarkt
16-09-2018
10:00
A
koningsschieten
05-11-2018
19:30
A
najaarsvergadering
10-11-2018
18:30
M
St. Maarten
25-11-2018
13:00
A
Intocht Sinterklaas
16-12-2018
11:00
A
Kerstbrunch
05-01-2019
19:30
M
Nieuwjaarsconcert

Legenda:
A
Allen - hele vereniging
M
Muzikanten
S
Schutters